Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

STATUT 5-letniego Publicznego Technikum Nr 2 w Opolu

STATUT Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Opolu

STATUT Branżowej Szkoły II stopnia nr 3

Ochrona danych osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DLA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW – UCZNIÓW / SŁUCHACZY

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

 

1. Informacje o jednostce

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego

Nazwa zespołu

Typy szkół wchodzące w skład zespołu

Zawody

Zespół Szkół

Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

Publiczne Technikum Nr 2

Technik hotelarstwa

Technik organizacji turystyki

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik technologii żywności

Technik handlowiec

Technik eksploatacji portów i terminali

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

Sprzedawca

Kucharz

Piekarz

Cukiernik

Magazynier - logistyk

Szkoła Branżowa II stopnia Nr 3

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V

 

Adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 4

Nr tel. 77/4745-359, 77/4745-360

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dyrektor:  mgr inż. Bożena Czapska – Czoch

 2. Wicedyrektorzy:
 1. mgr Joanna Kwaśniewska - Poliwoda
 2. mgr Violetta Polak,
 3. mgr inż. Magdalena Zacharewicz
 1. Główny księgowy:
 1. mgr Danuta Gaweł
 1. Inne kierownicze stanowiska:
 1. mgr Izabela Kolańska – sekretarz szkoły
 2. mgr Witold Strzała – kierownik gospodarczy

Podmiot udostępniający dane: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

Odpowiedzialny za treść: mgr inż. Bożena Czapska – Czoch

2. Struktura

3. Majątek

 

 

4. Budżet:

 

5. Wykaz regulaminów i instrukcji:

- Regulamin Rady Pedagogicznej;
- Regulamin Pracy;
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- Regulamin w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów;
- Standardy kontroli zarządczej;
- Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
- Regulamin gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym;
- Regulamin Rady Rodziców;
- Regulamin biblioteki szkolnej;
- Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro;
- Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro;
- Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro;
- Instrukcja magazynowa;
- Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
- Instrukcja ryzyka zawodowego na stanowiskach nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowa;
- Instrukcja kancelaryjna;
- Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej i obowiązków kasjera;
- Instrukcja inwentaryzacyjna;
- Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych,
- Procedura sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez ZSZ Nr 4 w bazach danych oświatowych,
- Zasady (polityka) rachunkowości w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu.
Wszystkie wyżej wymienione regulaminy, instrukcje obowiązujące w ZSZ Nr 4 udostępnione są u dyrektora szkoły, wicedyrektorów, sekretariacie szkoły, księgowości.

Wszystkie wyżej wymienione regulaminy, instrukcje obowiązujące w ZSZ Nr 4 udostępnione są  u dyrektora szkoły, wicedyrektorów, sekretariacie szkoły, księgowości.

 

6. Rejestry, ewidencje, archiwa

- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
- Rejestr wydanych delegacji
- Rejestr zwolnień z WF
- Rejestr wydanych indeksów
- Rejestr wydanych świadectw
- Rejestr druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja uczniów i słuchaczy
- Księga uczniów wg typów szkół
- Księga absolwentów
- Dziennik korespondencji
- Dziennik zarządzeń dyrektora szkoły
- Arkusze ocen
- Rejestr realizacji obowiązku nauki.
- Rejestr wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego n-li
- Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
- Rejestr przekazu dokumentów do archiwum szkolnego
- Rejestr zamówień publicznych.

 

7. Zamówienia publiczne

Jednostka prowadzi zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi Regulaminami udzielania zamówień publicznych.

 

8. Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Miejsce przyjmowania interesantów

Dni godziny pracy

 1. Sekretariat
 2. Kadry
 3. Księgowość

poniedziałek – piątek : 08:00 – 16:00

poniedziałek – piątek : 07:30 – 15:30

poniedziałek – piątek : 07:30 – 15:30

 1. Dyrektor szkoły
 2. Wicedyrektorzy

poniedziałek – piątek: 08:10 – 15:00

poniedziałek – środa: 08.10 - 15.00 oraz

12.00 - 18.00 wg harmonogramu dyżurów

 

 

9. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych załatwiane są na bieżąco wg kolejności zgłoszeń. Sprawy pilne załatwiane są niezwłocznie. Załatwiane są w formie pisemnej i ustnej. Z rozmów z rodzicami uczniów sporządzane są notatki w zeszytach wychowawczych, w których określa się dzień, przedmiot sprawy i podjęte działania. W dzienniku lekcyjnym zapisuje się terminy przeprowadzonych konsultacji. W przypadku pisemnego załatwiania spraw cała wpływająca i wysyłana korespondencja notowana jest w dzienniku korespondencyjnym. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysłanego: przesyłką listową, faksem, nośnikiem informatycznym wysłanym pocztą elektroniczną.

Dla pism otrzymanych do wysyłki sekretariat przygotowuje koperty, na których w prawej dolnej części zaznacza adres odbiorcy. Pisma adresowane do tego samego adresata wysyła się w jednej kopercie. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania. Pismo wysyła się zgodnie z dyspozycją zamieszczoną nad adresem.

 

10. System kancelaryjny obowiązujący w jednostce:

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym wykazie akt. Wykaz akt stanowi jednolitą rzeczową klasyfikację akt powstających w toku działalności placówki. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek oświatowych zawierający odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji.

CWAG Włącz duży kontrast