Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Zasady rekrutacji 2024/2025

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Wniosek o przyjęcie do szkoły, składa się do dyrektora wybranej szkoły pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);
  • zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do wszystkich zawodów wybranych przez kandydata(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

Dodatkowo kandydat może przedłożyć:

  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do pobrania ze strony szkoły);
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(do pobrania ze strony szkoły),
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

Kandydaci do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia zobligowani są ponadto przedstawić komisji rekrutacyjnej umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanej w formie nauki zawodu lub deklarację zgody pracodawcy na zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego odbywanej w formie nauki zawodu (druk deklaracji do pobrania ze strony szkoły). Kandydaci przyjęci do szkoły proszeni będą również o doniesienie zdjęcia do legitymacji szkolnej.

Szkoła postara się pomóc kandydatowi starającemu się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia w znalezieniu zakładu pracy, w którym będzie mógł odbywać zajęcia praktyczne w celu przygotowania zawodowego. Aby uzyskać taką pomoc należy skontaktować się z wicedyrektorem ds. kształcenia praktycznego wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Harmonogram rekrutacji

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do Publicznego Technikum nr 2

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

Komisja Rekrutacyjna podczas rekrutacji uzupełniającej może obniżyć minimalny próg punktowy.

W celu naboru do szkoły ponadpodstawowej wymagane jest założenie konta i rejestracja na stronie: https://opolskie.edu.com.pl

Oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Uczniowie starający się o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia nr 1 na kierunki: sprzedawca, cukiernik, piekarz, kucharz, magazynier-logistyk proszeni są o wydrukowanie deklaracji zgody na praktykę.

Deklaracja zgody

Patron szkoły

CWAG Włącz duży kontrast